Realizátoři projektu

cpkp Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Centrum pro komunitní práci západní Čechy (CpKP) se dlouhodobě zabývá zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů (neboli možnostmi participace občanů na rozhodování o věcech veřejných).

CpKP se mimo jiné podílí na realizaci několika vzdělávacích projektů zaměřených na výchovu k občanství, při kterých usilujeme o rozvoj občanských kompetencí žáků i pedagogů. V rámci projektu Výchova k občanství spolupracujeme s Centrem občanského vzdělávání, což je samostatný institut při Masarykově univerzitě v Brně.

CpKP je nezisková organizace, která poskytuje služby všem zájemcům z veřejné správy, občanských organizací a soukromého sektoru převážně v následujících oblastech:

Účast veřejnosti a občanských organizací v rozvoji obcí, měst a krajů

Navrhujeme a realizujeme programy účasti veřejnosti v investičním plánování a rozhodování. Jedná se například o zapojení veřejnosti do plánování a navrhování veřejných prostranství, do přípravy regenerace panelových sídlišť, do přípravy strategických, rozvojových nebo komunikačních koncepcí (např. koncepce nakládání s odpady, generely zeleně atd.) nebo také do přípravy dopravních staveb či jiných investic. V rámci tohoto programu organizujeme diskuze s veřejností, interaktivní výstavy, ankety, sociologické průzkumy a rovněž zajišťujeme vedení pracovních setkání s občany. Pořádáme vzdělávací programy v oblasti zapojování veřejnosti pro pracovníky veřejné správy.

Místní udržitelný rozvoj

Poskytujeme konzultační služby při přípravě projektů zaměřených na místní sociálně ekonomický rozvoj při respektování principů ochrany životního prostředí. Zpracováváme a aktualizujeme rozvojové strategie mikroregionů, měst a krajů. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit projekty místním podmínkám.

Regionální politika Evropské unie a regionální rozvoj ČR

Prosazujeme principy partnerství a transparentního rozhodování v regionální politice Evropské unie. V Česku prosazujeme konzultace a zapojení veřejnosti a nevládních neziskových organizací při přípravě a využívání Strukturálních fondů. Účastníme se diskuzí o podobě regionální politiky, zprostředkováváme informace ostatním NNO v Česku a připravujeme společná doporučení a postupy. Naše zkušenosti z ČR přenášíme do ostatních kandidátských a členských zemí EU.

Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací

Podporujeme a vzděláváme členy občanských a neziskových organizací na všech úrovních. Pracujeme s dobrovolníky, organizujeme semináře a vzdělávací kurzy s cílem posílit neziskový sektor. Podporujeme mezioborové setkávání a spolupráci neziskových organizací.

Podrobnější informace naleznete na stránkách www.cpkp-zc.cz

gemini.jpg, 7,4kB GEMINI o.s.

GEMINI je občanské sdružení, jehož program spočívá v dlouhodobé zájmové činnosti s dětmi a mládeží. GEMINI existuje pod hlavičkou různých organizací od roku 1977, samostatným právním subjektem je od roku 1991. Za dobu své existence založilo mnoho oddílů pro různý věkový stupeň a působilo tak již na tisíce mladých lidí ve věku zejména od deseti do osmnácti let.

Od roku 2004 nám byl opakovaně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR přidělen statut státem uznávané nestátní neziskové organizace pro práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Vzhledem k účasti v několika projektech pro školy Prahy a celé ČR za podpory Evropské unie, státní správy a Magistrátu hl.m. Prahy jsme získali rovněž akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacích programů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Mj. organizujeme také prožitkové kurzy pro děti základních a středních škol.

GEMINI realizuje vedle celoroční činnosti pro děti činnost Centra pro demokratické učení. Centrum pro demokratické učení (CEDU) se dlouhodobě a systematicky věnuje Výchově k občanství. Toto téma rozvíjí zejména vzdělávací a metodickou podporou škol a učitelů při práci se žákovskými parlamenty. Smyslem projektů je koncepční rozvíjení některých témat, která se nám v posledních letech zdají být pro děti v současném světě důležitá, aktuální a přitom málo diskutovaná. V projektech se vedle obohacování znalostí, zkušeností a dovedností dětí v rámci daného tématu snažíme také o zapojování dalších lidí, kterých se téma týká, o širší spolupráci s rodiči, odborníky a o dlouhodobý rozvoj spolupráce se školami. CEDU vytváří podmínky, které vedou k rozvoji mladého člověka jako zodpovědného občana. Na základě autentického prožitku demokratických hodnot na českých školách přispívá k rozvoji občanské společnosti.

Více informací naleznete na stránkách www.gemini-praha.org

Do projektu se zapojily následující školy Plzeňského kraje:

Gymnázium Blovice
ZŠ Domažlice, Komenského 17
Masarykova ZŠ Kdyně
ZŠ Staňkov
ZŠ a MŠ Velhartice

cpkp.jpg, 4,8kB gemini.jpg, 7,4kB cdu.jpg, 5,2kB kde.jpg, 7,7kB