Kreativní demokratická škola – cesta k aktivnímu občanství

Projekt „Kreativní demokratická škola“, který probíhal ve školním roce 2010 – 2011, realizovaly dvě neziskové organizace - Centrum pro komunitní práci západní Čechy a Gemini o. s. Projektu se účastnily 4 základní školy a jedno víceleté gymnázium z Plzeňského kraje: ZŠ Domažlice, Komenského 17; Masarykova ZŠ Kdyně, ZŠ Staňkov, MŠ a ZŠ Velhartice, Gymnázium Blovice. Cílem projektu bylo nastavení efektivního přístupu ve výuce průřezového tématu Výchova demokratického občana (VDO) a posílení zapojení škol do života a rozvoje místní komunity.

Jednotlivé školy se lišily jak svou velikostí a zkušeností s realizací obdobných projektů, tak množstvím zapojených žáků, tříd a pedagogů (celkem 745 žáků, 33 tříd, 50 pedagogů). Díky této variabilitě došlo k různým pohledům na jednotlivé fáze projektu, čímž byl dán základ výsledné metodice. Projekt, tak jak je popsán v našich příručkách, je možné realizovat na jakékoli škole – stačí jen dostatečné množství nadšení pro zkoušení nových a neotřelých metod.

Projekt probíhal celý školní rok, byl rozdělen do čtyř fází (ty jsou podrobně popsány v manuálu „Krok za krokem ke kreativní a demokratické škole“). Hned v září proběhly na školách volby třídních radních. Za každou třídu byli zvoleni dva zástupci, kteří následně absolvovali třídenní adaptační kurz. Zde došlo k nácviku mnoha potřebných dovedností a k pilotnímu ozkoušení dvou simulačních her – Vizionáři a Magistrát. Třídní radní byli oproti svým spolužákům vždy o krok napřed, byli pravou rukou učitele, pomáhali s realizací jednotlivých projektových aktivit.

V další fázi došlo k identifikaci problémů v rámci projektového dne „Vizionáři“. Žáci byli vedeni k uvědomění, že problémy související s jejich obcí či školou se bezprostředně týkají i jich samotných. Zároveň byli postaveni do role aktivních občanů, kteří se snaží viditelné problémy konstruktivně řešit. Každá ze zapojených tříd identifikovala několik problémů jejich obce, ze kterých pak demokratickou cestou vybrala jen jeden – ten nejpalčivější. Poté došlo ke stanovení postupu řešení vybraného problému, které by přispělo k jeho odstranění či zmírnění.

V následujících měsících byla navržená řešení pravidelně konzultována nejen s třídními učiteli či lektory projektu, ale i se samosprávami obcí. Úzké propojení školy a obce bylo jedním z dalších cílů projektu. Žáci komunikovali nejen se zastupiteli, ale realizovali ankety v ulicích, oslovovali drobné podnikatele a samozřejmě diskutovali i se svými rodiči. Prostřednictvím kampaně se snažili zaujmout širokou veřejnost, upozornit na identifikované problémy a získat si příznivce pro svůj návrh řešení problému komunity.

Navržená řešení byla postupně zpracována do přehledných prezentací, které byly na závěr školního roku veřejně předneseny spolužákům, učitelům, veřejnosti i samosprávě v rámci tzv. Občanských dní. Jednotlivé třídy předvedly výsledky své celoroční práce a snažily se přesvědčit publikum, že právě jejich „projekt“ je tím nejzajímavějším, důležitým ,ale hlavně realizovatelným. Návštěvníci totiž následně volili nejlepší projekt, který ze školní soutěže postoupil do krajského kola.

To se uskutečnilo v listopadu 2011 v rámci závěrečné konference k projektu. Odborná komise zde zvážila realizovatelnost, nápaditost a propracovanost jednotlivých projektů a vyhlásila vítěze za celý Plzeňský kraj. Žáci z vítězné třídy pak za odměnu navštívili Senát ČR, kam je pozvala senátorka jejich volebního obvodu JUDr. Jiřina Ripplová.

Při celoroční pilotáži projektu se samozřejmě vyskytlo několik slabších okamžiků, kdy bylo nutné účastníky znovu motivovat a zaujmout. Pokud však pedagogové a vedení školy dostatečně podporovali své žáky, dospěli pak společně k neočekávaně dobrým výstupům. Žáci překvapili svým umem trefně pojmenovat problémy obce a jít přímo k jejich jádru. Některé třídní projekty byly tak kvalitně připravené, že již nic nebránilo jejich realizaci. Díky tomu můžete například ve Velharticích navštívit galerii zřízenou v nefunkční autobusové zastávce nebo si ve Kdyni koupit svačinu v nově zbudovaném bufetu.

logo_link.jpg, 26kB